معرفی مسئول واحد

مسئول انفورماتیک معاونت بهداشت

نام و نام خانوادگی: مجتبی نجفی

تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

سمت: مسئول انفورماتیک معاونت بهداشت