معرفی مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: 

تحصیلات:

سمت: مسئول انفورماتیک معاونت بهداشت