دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سروش عافیتی

تحصیلات:

سمت: مسئول انفورماتیک معاونت بهداشت