دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در نظر دارد خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری شهرستان اسدآباد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. بدین منظور از کلیه شرکتهایی که دارای  تایید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی  و نیز دارای تجربه  و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند و تمایل به همکاری دارند دعوت میشود از تاریخ 9/4/97  تا 13/4/97 جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس اسدآباد – میدان امام (ره) ساختمان معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 33117451-081 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارائه قیمت پیشنهادی و تحویل پاکتهای لاک و مهر شده الف – ب- ج- از تاریخ14/4/97  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 23/4/97به دفتر حراست دانشکده به آدرس اسدآباد میدان امام (ره) ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی، بوده (تحویل پاکات مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفینامه کتبی امکان پذیر می باشد.) و به پیشنهادات واصله پس از ساعت و تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 24/4/97در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار خواهد شد.

ردیف

نام واحد

کار قابل واگذاری ماهیانه

تضمین

شماره مناقصه

1

خرید خدمات اولیه مراقبین سلامت (28نفر)

5348ساعت

363،000،000ریال

4-97

 

  • مدت موضوع قرارداد : یکسال شمسی می باشد.
  • تضمین شرکت درمناقصه : یک طغری ضمانت نامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی و درمانی  اسدآباد (دقیقا بنام موضوع مناقصه ) یا ضمانتنامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریزی وجه نقد به شماره حساب سپرده 229591978 بانک رفاه شعبه اسدآباد و کد اقتصادی 411559961735 و شناسه ملی 14007004442 و کد پستی 6541843186 می باشد.
  • شرکت کنندگان در مناقصه باید بابت دریافت اسناد مبلغ 000/400 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 2178065768005 با شناسه ملی 121000015310092 واریز نمایند.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • دریافت اسناد شرکت در مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی امکان پذیر است.