? آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و اجرای کامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان اصلی به همراه ساختمان های جمعی و محوطه سازی و دیوار محوطه دانشکده پرستاری اسدآباد