🔺 آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله‌ای) تامین نیروهای پشتیبانی و خدماتی بیمارستان حضرت قائم(عج) اسدآباد