دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در نظر دارد نسبت به انجام امور ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط اقدام نماید. بدین منظور از کلیه شرکتهایی که دارای  تایید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی  و نیز داری تجربه  و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند و تمایل به همکاری دارند دعوت میشود از تاریخ 22/2/97  تا 27/2/97 جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس اسدآباد – میداان امام (ره) ساختمان معاونت توسعه، امور پشتیبانی و رفاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 33117451-081 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارائه قیمت پیشنهادی و تحویل پاکتهای لاک و مهر شده الف – ب- ج- از تاریخ28/2/97  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ7/3/97به دفتر حراست دانشکده به آدرس اسدآباد میدان امام (ره) ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی، بوده (تحویل پاکات مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفینامه کتبی امکان پذیر می باشد.) و به پیشنهادات واصله پس از ساعت و تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 8/3/97در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار خواهد شد.

ردیف

نام واحد

کار قابل واگذاری ماهیانه

تضمین

شماره مناقصه

2

تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی (38نفر)

7258ساعت

221/997/420 ریال

2-97

 

  • مدت موضوع قرارداد : یکسال شمسی می باشد.

  • تضمین شرکت درمناقصه : یک طغری ضمانت نامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی و درمانی  اسدآباد (دقیقا بنام موضوع مناقصه ) یا ضمانتنامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریزی وجه نقد به شماره حساب سپرده 229593768 بانک رفاه شعبه اسدآباد و کد اقتصادی 411559961735 و شناسه ملی 14007004442 و کد پستی 6541843186 می باشد.

  • شرکت کنندگان در مناقصه باید بابت دریافت اسناد مبلغ 000/400 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 2178065768005 با شناسه ملی 121011115310005 واریز نمایند.

  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  • دریافت اسناد شرکت در مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی امکان پذیر است.