دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان اسد آباد درنظر دارد نسبت به واگذاری امور تهیه،طبخ وتوزیع غذای بیماران وپرسنل بیمارستان قائم (عج) بصورت حجم کار (پرس غذا) ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.بدین منظور از کلیه شرکتهای که دارای تایید صلاحیت از اداره تعاون، کار،ورفاه اجتماعی و نیز دارای تجربه وسوابق کافی ومفید در امور مربوطه می باشند وتمایل به همکاری دارند دعوت می شود از تاریخ 26/02/1397لغایت 03/03/1397جهت دریافت اسناد مناقصه به ادرس اسدآباد-میدان امام (ره) ساختمان معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، اداره امور پشتیبانی ورفاهی مراجعه ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33117451-081تماس حاصل نمایند .مهلت ارائه قیمت پیشنهادی و تحویل پاکتهای الف-ب-ج از تاریخ 05/03/1397لغایت ساعت 14روز شنبه مورخه 19/03/1397و محل تحویل اسناد، دفترحراست دانشکده علوم پزشکی به آدرس اسد آباد میدان امام (ره)ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی بوده(تحویل پاکات مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی امکان پذیر می باشد) وبه پیشنهادات واصله پس از ساعت وتاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد 0جلسه کمیسیون مناقصه وزمان باز گشایی اسناد ساعت 10صبح روز دوشنبه 21/03/1397در دفترمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی اسد آباد برگزار خواهد شد 0

حجم کار ماهیانه

ردیف واگذاری تهیه ،طبخ وتوزیع غذای بیماران وپرسنل بیمارستان قائم (عج) صبحانه(پرس غذا ماهیانه) ناهار(پرس غذا ماهیانه) شام(پرس غذا ماهیانه) تضمین شرکت در مناقصه(ریال) شماره مناقصه
1 تهیه ،طبخ وتوزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان قائم (عج) 6400 6700 6400 000/000/725 1-97

مدت موضوع قرارداد: یکسال شمسی می باشد 0

تضمین شرکت در مناقصه :یک طغری ضمانتنامه بانکی به مبلغ 000/000/725 ریال که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد وبرای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد ودر وجه دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اسدآباد (دقیقا به نام موضوع مناقصه)یا ضمانتنامهای  صادرشده از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی ویا واریزی وجه نقد به شماره حساب سپرده 229593768بانک رفاه شعبه اسد آباد وکد اقتصادی 411559961735 و شناسه ملی 14007004442 وکد پستی 6541843186 می باشد 0

شرکت کنندگان در مناقصه باید بابت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 000/400 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 2178065768005 با شناسه ملی 121011115310005 واریز نمایند0

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد0

دریافت اسناد شرکت در مناقصه توسط نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی امکان پذیر می باشد0