سامانه نوپا http://research.ac.ir
سامانه علمی سنجی اعضای هیئت علمی http://isid.research.ac.ir
سامانه علمی سنجی دانشگاه ها http://usid.research.ac.ir
سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی http://blacklist.research.ac.ir
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)  http://books.research.ac.ir
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی http://journals.research.ac.ir