معرفی مسئول

نام و نام خانوادگی: نرگس قادری احسان پور

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی

سمت: سرپرست امور پرستاری

رزومه: مشاهده رزومه فعالیتهای علمی و پژوهشی