مسئول آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی: صابركريمي

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آزمایشگاه

سمت مورد تصدی: مسئول آزمایشگاه

تلفن داخی بخش: 301

نوع فعالیت: انجام فعالیتهاي پاراکلینیکی و آزمایشگاهی

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- پذیرش بیماران بستری و سرپایی

۲- نمونه گیری از بیماران سرپایی

۳- انجام آزمایشات پذیرش شده

۴- جوابدهی آزمایشات بعمل آمده

 

در زمینه پذیرش و انجام آزمایشات مختلف در زمینه های مختلف هماتولوژی، بیوشیمی پارازیتولوژی، میکروب شناسی،سیتولوژی، سرولوژی، 

بانك خون آزمايشات مربوطه و تحویل خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران) هورمون شناسی وانجام تست های هپاتیتی( HBS Ag-HBS Ab-HCV Ab ) و HIV فعالیت دارد.