معرفی مسئول

نام و نام خانوادگی: اکبر گوهری

تحصیلات: لیسانس پرستاری

سمت: مسئول csr