مسئول داروخانه

نام و نام خانوادگی: میرزآقا طاهر

مدرک تحصیلی: تکنسین داروئی

سمت مورد تصدی: مسئول داروخانه مرکزی بیمارستان

تلفن تماس: 33115630-081