مسئول داروخانه

نام و نام خانوادگی: محمد رضا وجدانی

مدرک تحصیلی: بهیار

سمت مورد تصدی: مسئول داروخانه سرپائی بیمارستان

شماره تماس داخلی: 255