واحد های واقع در طبقه همکف ساختمان ریاست به شرح زیر میباشند:

 

نام واحد نام مسئولین شماره اتاق
دبیر خانه  آقای فرشید بیاتی 1
درمان بیماری ها آقای صادق فرجی 2
امور مامایی خانم جمشیدی 2
تجهیزات پزشکی  خانم فاطمه رحیمی 3
اداره نظارت و اعتبار بخشی  خانم معصومه عقیقی شریف  4
نظارت بر دارو و مواد مخدر   دکتر علی علمی 5
آقای بهمن اشرفیان 
 اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی بهداشتی   6
اتاق جلسات --- 7
شماره تماس: 08133125938

 

واحد های واقع در طبقه اول ساختمان ریاست به شرح زیر میباشند:

 

نام واحد نام مسئولین شماره اتاق
 حراست آقای کامران تشکینی  8
اداره امور مراکز تشخیص و درمان  آقای مرتضی جعفری 9
اداره امور آزمایشگاهها آقای امید علی کریمی 9
آمار و مدارک پزشکی آقای وحید احمدی پناه 9
 امور پرستاری خانم نرگس قادری احسان پور 10
 اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای سروش عافیتی 11
رئیس دفتر ریاست آقای محمدرضا نحوی نژاد 12
روابط عمومی آقای حسین سلیمانی 12
معاونت درمان دکتر سعید شفیقیان 13
ریاست دانشکده دکتر محمد محبوبی 14
مشاور رئیس آقای حسن کرمی پایدار 15
امور اجتماعی آقای هادی سالم 15
مدیریت غذا و دارو دکتر حسین عفت پناه 16
شماره تماس:08133122499