مسئول واحد

 

 نام ونام خانوادگی: فهیمه بهزادی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد مدیریت سلامت جمعیت و خانواده