دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

مسئول واحد

 

 نام ونام خانوادگی: فهیمه بهزادی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد مدیریت سلامت جمعیت و خانواده