مسئول واحد

مسئول واحد مدیریت سلامت جمعیت و خانواده

 نام ونام خانوادگی: مریم ولایی عزیز

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سمت: مسئول واحد مدیریت سلامت جمعیت و خانواده