کارشناس واحد

نام و نام خانوادگی: خدیجه شمسی 

تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت محیط

سمت: مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس