1- دستان خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید.

2- از آینه یا شخص دیگري براي ریختن قطره کمک بگیرید.

3- اطمینان حاصل کنید که ترکی یا شکستگی در قطره چکان وجود نداشته باشد و قطرههاي چشمی شفاف هستند.

4- از تماس سر قطره چکان با چشم یا هر شیء دیگري جلوگیري کنید.

5- سر قطره چکان را همواره به پایین بگیرید تا از برگشت قطره به داخل بطري و آلودن کردن مابقی قطره جلوگیري

نمایید.

6- سر خود را به عقب برگردانید.

7- بطري را مابین انگشت شست و سبابه نگهدارید قطره چکان را نزدیک پلک اما به نحوي که با آن هیچ گونه تماسی حاصل نکند بگیرید.

8- مابقی انگشتهاي خود را روي گونه یا بینی قرار دهید.

9- با انگشت سبابه دست دیگر خود ، پلک پایین چشم را به سمت پایین بکشید تا حفره اي ایجاد شود.

10- تعداد قطره تجویز شده را درون حفره به دست آمده در چشم بریزید. با ریختن قطره روي سطح چشم ممکن است احساس سوزش نمایید.

11- چشم خود را به مدت دو تا سه دقیقه ببندید تا دارو در چشمتان باقی بماند.

12- درب قطره را محکم ببندید از شستن یا خشک کردن درب آن بپرهیزید.

13- هر گونه مایع اضافی را از روي گونه هایتان با دستمال کاغذي تمیزي خشک کنید و دستهاي خود را مجدداً بشویید.