۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری پایانی سفر رخ می دهد

#سلامت_همه_آفاق_در_سلامت_توست
#نوروزتان_سلامت

✔️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد