۹ اردیبهشت، روز شوراها بر اعضای محترم شورای شهر اسدآباد و همکار ارجمند دانشکده و رئیس محترم شورای شهر اسدآباد، جناب آقای حسن کرمی‌پایدار، گرامی‌باد

 ریاست، هیئت رئیسه و روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد