آیا می‌دانید، بدون مراجعه حضوری هم می‌توانید در سامانه خوداظهاری فشار خون، میزان فشار خون خود را ثبت نموده، سپس و پس از آنالیز فوری، در صورت نیاز به مراکز درمانی به صورت الکترونیکی ارجاع شوید؟

💯 آدرس سامانه خود اظهاری؛ 👇

 http://salamat.gov.ir

👈 از هم‌اکنون و طی مراحل خیلی ساده و کوتاه، به کمپین کنترل فشار خون ملحق شوید.

💎 #فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
💎 #فشار_خون_قاتل خاموش

💢 کارگروه اطلاع رسانی و روابط عمومی بسیج ملی کنترل فشار خون اسدآباد