🔺 جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا ویروس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور اعضای این ستاد در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، خانم دکتر سمائی معاون درمان، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، کامران تشکینی مدیر حراست، معاون فنی معاونت بهداشتی و همچنین اعضای هیئت علمی آمار و اپیدمیولوژی دانشکده، مترون بیمارستان و کارشناسان ستادی معاونت‌های بهداشت و درمان در این جلسه حضور داشتند.

بررسی وضعیت شهرستان و پایش راه‌های پیشگیری و عملکرد دانشکده در مبارزه با کرونا ویروس و نیز ارائه راه‌کارهای پیشنهادی در این خصوص از مهمترین اهداف تشکیل این جلسه بود.