🖋️ در این دیدارها دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به مشکلات مراجعین رسیدگی نمود و دستورات مقتضی را به معاونت‌های مربوطه صادر کرد