🔺 در این جلسه دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، اسلامعلی مولوی معاون توسعه، خانم دکتر سمائی معاون درمان، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، خانم دکتر قبادی مدیر غذا و دارو، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده حضور داشتند.