🔺 صبح امروز جلسه مشترکی با حضور دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد، فیروزبخت بخشدار پیرسلمان و مهندس اسدی شهردار شهر آجین تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به منظور بررسی وضعیت اسناد ملکی واحدها و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی مراکز تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

👈 خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، کامران تشکینی مدیر حراست، مدیر پشتیبانی و مسئول و کارشناس واحد حقوقی دانشکده در این نشست حضور داشتند.