💎 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز در این جلسه حضور داشت

🟣 ۲۰ دی ۱۳۹۹