🔺 صبح امروز تیم صیانت فرمانداری شهرستان اسدآباد ضمن حضور در دانشکده و بازدید از واحدهای تابعه براساس چک لیست‌های مربوطه، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد را مورد ارزیابی قرار دادند

◀️ این بازدیدها به صورت سالیانه و همه ساله با ابلاغ استانداری و در راستای ارزیابی از ادارات و نهادهای دولتی صورت می‌گیرد