🔺 جلسه کمیته علمی کرونا در بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست دکتر صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با حضور خانم دکتر سمائی معاون درمان، دکتر توتونچی رئیس بیمارستان، سعید ضحاکی مدیر این مرکز و دیگر اعضای کمیته برگزار شد.

◀️ به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، این جلسه با هدف بررسی وضعیت کرونا در مرکز و به روز کردن پروتکل‌های درمانی، تامین نیروری انسانی و تجهیزات مورد نیاز در بیمارستان تشکیل گردید.