🔺 در این دیدار چهره به چهره، ریاست دانشکده دستورات لازم جهت پاسخ به درخواست‌های مراجعه کنندگان را صادر نمود