🔺 جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور خانم دکتر سمائی معاون درمان، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و دیگر اعضای این کمیته تشکیل شد.