🔺 در این جلسه، اسلامعلی مولوی معاون توسعه، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، خانم دکتر سمائی معاون درمان و مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و همچنین احمد اکبری شایگان مدیر منابع انسانی، مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی، مهندس شهبازی رئیس گروه تحول اداری و خانم‌ سوزنی کارشناس اداره منابع انسانی حضور داشتند