🔺 پیرو اجرای پروژه‌های مشترک ستاد وزارت متبوع با دانشگاه‌های علوم پزشکی (سامانه HOP) جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی این سامانه و ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه در خصوص فرآیند نیازسنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و ارزیابی انطباق برنامه‌های حوزه‌های مختلف دانشکده در دفتر ریاست با حضور اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و مدیران و رابطین معاونت‌ها و ادارات دانشکده برگزار گردید.

👈 این نشست براساس شرح وظایف هر رشته شغلی و با هدف به روزرسانی دانش و اطلاعات شغلی کارکنان و با حضور مسئولین و رابطین برنامه عملیاتی دانشکده صورت گرفت.