🔺 صبح امروز جلسه‌ای به منظور هم اندیشی درخصوص روند ارسال نسخ الکترونیک به ریاست دکتر صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه در خصوص ارائه راه‌کارهایی جهت تسریع در روند ارسال نسخ الکترونیک و هم اندیشی درمورد رفع نواقص موجود، تصمیماتی اتخاذ گردید.

👈 دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، دکتر توتونچی رئیس بیمارستان حضرت قائم(عج)، مدیران و کارشناسان مربوطه در این جلسه حضور داشتند.