🔰 خانم دکتر سمائی معاون درمان، دکتر عفت پناه معاون آموزشی، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، مدیر و مسئولین بیمارستان در این مراسم حضور داشتند و چند اصله نهال به مناسبت این روز در محل محوطه بیمارستان توسط دکتر صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی، خانم دکتر سمائی، مهندس نجفی و دیگر مسئولین غرس گردید.