🔺 معاونین دانشکده و اعضای هیئت علمی از اعضای شورای دانشکده می‌باشند

◀️ اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، خانم دکتر قبادی مدیر غذا و دارو، اعضای هیئت علمی و دیگر اعضای شورا در این جلسه حضور داشتند