👌 قطعا نام شما در تاریخ ماندگار خواهد شد و روزی کودکان در کتاب‌های تاریخ‌شان خواهند خواند که کسانی بودند از جنس عشق، از جنس امید و از جنس خدا....

🌸🌸🌸 روز جهانی بهداشت بر نیروهای خدوم معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد گرامی‌باد 🌸🌸🌸

💐 ایران قدردان شما خواهد بود...


🌀 روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد