🔰 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و خانم دکتر سمائی معاون درمان دانشکده در این بازدید حضور داشتند

🔺 بررسی روند خدمت رسانی و بررسی آخرین وضعیت بستری بیماران از اهداف این بازدید بود