💯 روز جهانی ماما بر سخت‌کوشان این عرصه در حوزه‌های بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مبارک‌باد 🌸

💠 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد