🌸🌿 روز جهانی طب اورژانس را به حضور پزشکان شاغل در این حوزه و مدافعان سلامت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تبریک عرض می‌نمائیم 🌿🌸

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد