دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

? #در_مسیر_توسعه

♻️ نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر اساس میزان تحقق برنامه‌های عملیاتی سال ۱۳۹۹ توسط معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اعلام شد.

? بر اساس گزارش منتشر شده؛ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با کسب نمره ۹۱.۴۴ با جهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ در گروه دانشکده‌های مقبول قرار گرفت. در این گروه بندی اطلاعات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، بر مبنای ۲ معیار میزان تحقق برنامه عملیاتی در سال ۱۳۹۹ و میانگین میزان تحقق برنامه ها در ۴ سال گذشته محاسبه و بررسی شده است.

? با توجه به بررسی‌های به عمل آمده؛ معاونت بهداشتی و معاونت درمان در پیگیری و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی در ۴ سال گذشته بهترین عملکرد را داشته‌اند، بیشترین جهش برنامه در پایان سال ۱۳۹۹ و به دلیل بارگذاری و ثبت فعالیت‌ها و برنامه‌ها در حوزه‌های؛ معاونت آموزشی، حراست و واحد حقوقی دانشکده بوده است.

◀️ با عنایت به موفقیت کسب شده، برخود لازم می‌دانیم از تلاش‌ها و زحمات ارزشمند تمامی همکاران، کارشناسان رابطه، رابطین برنامه عملیاتی، مدیران و معاونین در تمامی حوزه‌ها تقدیر و تشکر نمائیم.

? ضمناً از معاونت توسعه و گروه توسعه و تحول اداری دانشکده که در پیگیری فعالیت‌ها، برگزاری جلسات، اجرای برنامه‌ها و بارگذاری مستندات در سامانه ‏hop، تهیه گزارش‌های به هنگام و جمع بندی و گزارش در ماه‌های منتهی پایان سال ۱۳۹۹ نهایت تلاش را داشتند، تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

? روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد