👌 ‏آنجا که #امید جوانه می‌زند؛ #محال سر #تسلیم فرود می‌آورد...