دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مدیریت

 

نام ونام خانوادگی : مهندس علی شهبازی

 سوابق تحصیلی :

کاردانی بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

سوابق اجرایی:

  • کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 1379
  • مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 80-1379
  • کارشناس بهداشت محیط مرکز لک لک 82-1381
  • مسئول مرکز بهداشتی درمانی مرکز لک لک 82-1381
  • مسئول خدمات شبکه بهداشت و درمان اسدآباد 85-1382
  • مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اسدآباد 85-1383
  • کارشناس ناظر پروژه های عمرانی 97-1386
  • کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ایی 94-1396
  • رئیس اداره پشتیبانی و امور رفاهی دانشکده