معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی: فرشته حبیبی عالم

تحصیلات: لیسانس علوم اقتصادی

سمت: رئیس گروه توسعه و تحول سازمان