دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

مدیرگروه واحد بهبود تغذیه جامعه

نام و نام خانوادگی: معصومه فیضیان

تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی

سمت: مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه