معرفی مسئول واحد

مسئول انفورماتیک معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: رقیه قاسمی مشرف

تحصیلات: لیسانس فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس رایانه معاونت آموزشی