معرفی مسئول واحد

مسئول واحد کاهش خطر و بلایا

نام و نام خانوادگی: محمد شفیعی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

سمت: مسئول واحد کاهش خطر و بلایا و حوادث

سوابق اجرایی: 

پست های تصدی شده: کاردان بهداشت محیط به مدت 3 سال ، کارشناس بهداشت محیط به مدت 22 سال

پست های ابلاغی: 

 مسئول بهداشت محیط به مدت  5  سال

رئیس مرکز بهداشت به مدت  2 سال

مسئول نظارت بر درمان به مدت 8  سال

معاون درمان  به مدت  3  سال

معاون شبکه به مدت 3  سال

مسئول جامعه پزشکی به مدت 1 سال

تدریس در دانشگاه های علوم پزشکی ، آزاد و پیام نور به مدت 12 سال