معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: صمد صوفی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

سمت: مسئول واحد کاهش خطر و بلایا و حوادث