معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: مصطفی هوشمندی شجاع

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت: مسئول واحد کاهش خطر و بلایا و حوادث