دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

مسئول واحد سلامت دهان و دندان

نام و نام خانوادگی: معصومه هوشمندی شجاع

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد سلامت دهان و دندان