معرفی مسئول واحد

مسئول واحد سلامت دهان و دندان

نام و نام خانوادگی: معصومه هوشمندی شجاع

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد سلامت دهان و دندان