معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: سجاد سلیمانی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 

سمت: مسئول واحد سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد