معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: سمیرا پاشایی

تحصیلات: 

سمت: مسئول واحد سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد