مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: علی عادلی

تحصیلات: لیسانس

سمت: امین اموال

 

اهم فعالیت ها:

1-ثبت مشخصات اموال رسیده در فرم های مربوطه

2-ارسال لیست اموال مربوطه در هر 6 ماه به استان

3-ارسال گزارشات حوادث و سرقت و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه

4-جمع آوری وسایل اسقاط و مازاد به کمک واحد انبار

5-فروش وسایل اسقاط به کمک واحد انبار 

6-صدور و ثبت سند انتقال برای اموال ارسالی به ادارات خارج از شبکه بهداشت اسدآباد

7-الحاق فرم 16(مربوط به اموال تحویلی واحد)و چک کردن اموال فوق

8-انجام تغییر تحولات اموال تحویلی کارمندان و صدور قبض و حواله به کمک انبار دار

9-ثبت اموال رسیده و ارسالی در برنامه نظام قدیم اموال

10- ثبت اموال رسیده و ارسالی در برنامه نظام جدید اموال

11- ثبت اموال رسیده و ارسالی در دفاتر مربوطه