مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: فرهاد هادی کبیر

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سمت: مسئول درآمد

شماره تماس: 33115625