مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: حامد عباسی

تحصیلات: ;کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات بيمارستان  قائم

شماره تماس: 33115632