کارپرداز عمومی

نام و نام خانوادگی: مسعود مرادی

تحصیلات: دیپلم

سمت: کارپرداز عمومی