مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: بهمن مرادی

تحصیلات: دیپلم

سمت: مسئول خدمات عمومی بیمارستان

شماره تماس: 33115625

 

شرح وظایف:

       برنامه ريزي ونظارت روزانه بركار نيروهاي خدماتي

       پيگيري و اجراي سم پاشي و تله گذاري جهت حيوانات جونده

       نظارت بر تنظيفات روزانه سلف سرويس ساختمان

       كنترل و نظارت بر سرويسهاي اياب و ذهاب ساختمان

       نظارت بر فضاي سبز ساختمان و پيگيري خريد گل و لوازم مورد نياز

       كنترل و خريد لوازم اداري اعم از ميز ، كمد ، صندلي و . . . در صورت لزوم تعميرات انجام مي گيرد.

       نظارت بر توزيع شير روزانه كاركنان ساختمان

       همكاري با واحد فرهنگي ساختمان در مناسبت هاي مختلف

       همكاري با واحدهاي ساختمان و تابعه در جهت برگزاري سمينارها ، جشن ها و آزمون ها

       خروج لوازم اسقاط از ساختمان به انبار شاه قل بيگي

       نظارت بر جمع آوري كاغذهاي باطله كل ساختمان و تحويل به شركت طرف قرارداد خدمات پشتيباني

       تعمير يا اجراي پارتيشن بندي در بعضي واحدهاي ساختمان

       همكاري با تاسيسات ساختمان

       پيگيري درخصوص جابه جايي لوازم اداري داخل و خارج از ساختمان

       پيگيري تنظيفات نماي بيروني ساختمان ( شيشه هاي خارجي ساختمان )

       تأمين فضا و تدارک تجهيزات و امکانات و وسايل اداری جهت ارائه خدمات

       انجام اقدامات لازم برای تأمين نظافت و سالم سازی محل کار و تأمين بهداشت محيط مناسب برای ارائه خدمات

       تأمين وسايل ارتباطی مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائه خدمات

       تأمين وسايل و امکانات رفاهی کارکنان

       برنامه‌ريزی جهت افزايش کيفيت خدمات اداری و پشتيبانی

       نظارت به تعميرات ساختماني و كنترل وسايل حرارتي و برودتي بيمارستان

       نظارت بر واحد تأسيسات و برنامه ريزي جهت تأسيسات بيمارستان

       كنترل وسائل روشنايي ساختمان ها و محوطه بيمارستان

       نظارت بر نظافت واحدها و كل ساختمان و محوطه بيمارستان

       نظارت بر كار نيروهاي خدماتي و برنامه ريزي جهت پرداخت حقوق و استفاده مرخصي آنان و ...

       نظارت بر واحد نقليه و برنامه ريزي امور اياب و ذهاب پرسنل و انجام صحيح امور

       كنترل فعاليت مركز تلفني و كپسول هاي آتش نشاني و سيستم هاي ايمني بيمارستان

       انجام ساير امور محوله مربوط بنا به تشخيص و ارجاع مقام مافوق